Úvodná strana Novinky
(nové hračky na sklade)

Oblíbené značky

Všechny značky
 

Hračky podle druhu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu hracky-ijacek.cz

 

Provozovatelem internetového obchodu hracky-ijacek.cz je obchodní společnost: Weos corp. s.r.o. IČ: 29444110 se sídlem na adrese Hlavní třída 568/73, 70800 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 53676 (dále jen prodávající)

 

Prodávající je plátce DPH.

 

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti Weos corp. s.r.o., se sídlem na adrese Hlavní třída 568/73, 70800 Ostrava, IČ: 29444110,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 53676 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího hračky, společenské hry a další zboží. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hracky-ijacek.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hracky-ijacek.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 kalendářních měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně těchto podmínek; mezi takové porušení patří mj. nepřevzetí objednaného zboží dobírkou.Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je-li zboží označeno jako „na dotaz“ anebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu zaplacená částka vrácena zpět.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo ke zrušení objednávky, pokud by bylo objednané zboží dlouhodobě nedostupné. O této skutečnosti bude kupující neprodleně informován.

 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Hlavní třída 568/73, 70800 Ostrava;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-2466490207/0100

, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“)

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží (pokud si kupující zboží na dobírku nepřevezme, jedná se o porušení kupní smlouvy). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě neuhrazení objednávky do 3 pracovních dnů si prodávající vyhrazuje právo na zrušení objednávky.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající dodá zboží kupujícímu až po úplném uhrazení kupní ceny.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v písemné podobě spolu s odeslaným zbožím.

 

4.8. Při dodání zboží na Slovensko, je cena zboží přepočtena aktuálním kurzem. Kupující bude o aktuální ceně informován na elektronickou adresu kupujícího. Následně bude kupující vyzván k dodatečnému potvrzení objednávky před odesláním zboží. Poplatky za dopravu jsou uvedeny v dodacích podmínkách a liší se dle způsobu přepravy.

 

 

5. PRÁVO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.Kupující má právo bez udání důvodů odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů. V této lhůtě musí kupující odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Společnost Weos corp. s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře, který lze stáhnout zde a zaslat jej emailem na info@hracky-ijacek.cz. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy včetně zboží kupující zašle na adresu sídla/provozovny prodávajícího. Před odesláním zboží bude kupující informovat prodávajícího emailem na info@hracky-ijacek.cz o tom, že se chystá odeslat vrácené zboží a domluví se na postupu.


5.3. Pro případ odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž povinen vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Kupující bere na vědomí, že má povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží ze svého. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dní od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno nebo zničeno, případně byl zničen nebo poškozen originální obal výrobku), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že je povinen vrácené zboží řádně zabalit do obalu (krabice) tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. Pokud je vrácené zboží (částečně) poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok na vrácenou kupní cenu.


5.5. V souladu s ust. § 1833 NOZ je prodávající oprávněn započíst snížení hodnoty vráceného zboží na nárok na vrácenou kupní cenu.


5.6. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 NOZ není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.5. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady bez prodlení oznámit písemnou formou na email info@hracky-ijacek.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.

 

6.6. V případě přepravy zboží, jehož parametry neodpovídají povoleným rozměrům přepravců nebo je zásilka těžší než cca 10kg, je toto zboží odesíláno výhradně přepravcem Geis.

 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, žezboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nefunkčností nebo poruchou výrobku.

7.4. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba však může být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah stanovené záruky. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura). Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

7.5. Kupujícím je v případě reklamace zboží výhradně doporučeno postupovat následujícím způsobem: Zaslat na emailovou adresu info@hracky-ijacek.cz název zboží s číslem objednávky a co nejpřesnější popis důvodu reklamace. Prodávající následně sdělí kupujícímu informace o dalším postupu. Kupujícímu se doporučuje dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset včetně originálního obalu, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, email), specifikaci práv, které chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad.  Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu, ať se při přepravě zboží nepoškodí (nikoli dobírkou, zaslání na dobírku nebudou vyzvednuta). Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z NOZ a zák. o ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku. Pro reklamaci lze využít reklamační protokol, který je ke stažení zde.

7.6. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

7.8. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

7.9. Pro případ neoprávněné a neuznané reklamace kupující souhlasí s tím, že uhradí prodávajícímu jím účelně vynaložené náklady související s reklamačním řízením nad rámec běžného vyřízení reklamace (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady právního zastoupení, apod.). Na práva kupujícího k úhradě nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se použijí příslušná ustanovení NOZ.

7.10. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 7.2. může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7.11. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo spotřebiteli značné potíže.

7.12. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vad spotřebního zboží nejpozději do 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.13. Nevyzvedne-li si zákazník zboží nejpozději do 30-ti dnů od obdržení písemného vyrozumění o vyřízení reklamace, bude mu od 30. dne účtován poplatek za uložení věci ve výši 5,- Kč bez DPH za každý započatý den uložení. Toto platí pouze pro reklamace, u nichž kupující nepožadoval zaslání zboží z reklamace dopravcem, a pro reklamace, kdy kupující nepřevzal reklamované zboží od dopravce.

7.14. Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Weos corp. s.r.o., Hlavní třída 568/73, 70800 Ostrava.

 

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Více o GDPR zde


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Weos corp. s.r.o., Hlavní třída 568/73, 708 00 Ostrava

adresa elektronické pošty: info@hracky-ijacek.cz

telefon 606 576 364

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2018

Obsah košíku košík je prázdný